تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش ایران 20 دانلود، تعبیر خواب شتر یا دیدن شتر در خواب نمادی از خشکی و بی حرکتی در زندگی است. شتر در رویا نیز می تواند نمادی از سفر و مسافرت باشد. در ادامه با تعبیر خواب شتر سواری، تعبیر خواب شتر سفید و... آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. عرب های شبه جزیره عربستان در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیای محل زندگیشان از این حیوان بسیار استفاده می کردند و بعد از اسلام نیز اصلی ترین وسیله تا قبل از اختراع ماشین شترها بودند. بنابراین در موضوع تعبیر خواب شتر، معبرین کهن تعابیر مختلفی را برای دیدن آن در خواب بیان نموده اند.

آنچه در ادامه خواهید خواند:
 • تعبیر خواب شتر
 • تعبیر خواب شتر سواری
 • تعبیر خواب شتر سفید

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شتر

1. منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کارآمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.

2. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شتر درخواب بر 10 وجه است:

 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد مؤمن
 4. سیل
 5. فتنه و آشوب
 6. آبادانی
 7. نصیب شدن زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال

3. لوک اویتنهاو می گوید:

 • شتر: کار و کوشش در پیش روی شماست
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد نمود
 • شتر با بار: ارثی از دور دست ها به شما خواهد رسید

4. تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن شتر در خواب این گونه بیان می نماید:

شتر: توان رویارویی با تجارب سخت - یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند. کوهان شتر به داشتن ذخایر و سرمایه های درونی تغذیه و گاهی آبستنی اشاره دارد.

5. کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی در ارتباط با دیدن شتر در خواب می گوید:

 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که احتیاج دارید محافظه کارتر باشید، شما مسئولیت ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید بیانگر این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بارهای احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی می گوید: سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن، برای بیننده خواب گویای مسافرت است. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به رجحان و حکم روایی. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می نماید و این طرف و آن طرف می رود، غمی و اندوهی برای شما می رسد. اگر بر شتر نشسته و راه را گم نموده بودید مسئله ای در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم نموده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی عظیم غلبه کند.

لوک اویتنهاو می گوید: سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر بر شتر سوار شده دولت یابد، اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند.

تعبیر خواب شتر سفید

شتر سفید در خواب نشانگر روح صادقانه شماست و خبر از یک بیماری در خواب های قدیمی تان می دهد. اما نگران نباشید، چرا که این مسئله جدی نخواهد بود؛ زیرا رنگ سفید از نظر روح با صلح و هماهنگی همراه است.

تعبیر خواب حمله شتر

مطیعی تهرانی: اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما قوی تر است، علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را آگاه می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی عظیمی تحصیل می کنید.

دانیال نبی: اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال: اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.

مطیعی تهرانی: شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.

تعبیر خواب شتر ماده

دانیال نبی: اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا سارق برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می خورد، دلیل است بیمار شود.

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر.

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که شتر را قربانی می کرد و گوشت او را به هر کسی می داد، دلیل که مردی عظیم در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.

تعبیر خواب بچه شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.

تعبیر خواب کشتن شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بمیرد و مال وی را قسمت نمایند به میراث.

منبع: setare.com
انتشار: 2 اسفند 1399 بروزرسانی: 2 اسفند 1399 گردآورنده: iran20download.ir شناسه مطلب: 1435

به "تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید